Kosmická 537, Praha 4 - Háje

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 27.1. 2018

Slevy, akce a speciální nabídky po Jižním městě
Veškeré slevy, akce a nabídky musí být uplatněny ze strany zákazníka při objednávce, (při dodání objednávky předloženy). Veškeré pozdější uplatnění nebude akceptováno. Každá sleva, akce má jiné podmínky uplatnění. Slevy nelze sčítat, kombinovat s jinou akcí a ani uplatňovat slevu jiné osoby. Veškeré akce a nabídky lze uplatnit pouze ve vyhrazených zónách rozvozu. (viz. mapy na www.pizzajiznimesto.cz).

Podmínky pro rozvoz musím být splněny i po odečtení slevy. Např. 2.zóna rozvozu (objednávka 230 Kč, sleva 10% není splněná podmínka pro rozvoz zdarma).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit výši slevy, akci, nebo speciální nabídku (rozvoz, pizzy, saláty, těstoviny, hamburger, masa, dezerty).

Minimální cena objednávky pro 1.zónu musí být 140 Kč.
Minimální cena objednávky pro 2.zónu musí být 230 Kč. V případě nenaplnění částky bude s operátorem domluvena cena za rozvoz (10 Kč/1km). Počítá se od výjezdu z první zóny.

Veškeré akce avizované na sociálních sítích platí až do odvolání provozovatele.

Rozvoz
Našim cílem je včasné dodání čerstvých salátů, pizz, těstovin a jiných jídel až na Váš stůl. Bohužel v tomto směru je komplikovanost dopravy a nepřízeň počasí, naším nepřítelem, ale i přesto garantujeme 70 minut od telefonické, nebo online objednávky (Dáme Jídlo). Dobu dodání upřesňujeme při telefonické objednávce. V případě online objednávek je stanovený minimální čas přímo na profilu Pizza Jižní Město (Dáme Jídlo).

Na místě dodání, předem domluveném při Vaší objednávce, čekáme na zákazníka nejdéle 10 minut. Vyhrazujeme si právo určovat všechny zóny rozvozu a tyto zóny měnit. O změnách zón, bude zákazník předem informován prostřednictvím našich internetových stránek.
Náš rozvozový personál doručuje jídlo pouze k hlavním vchodům budov. Z časových a bezpečnostních důvodů nedonášíme do budov, bytů a jiných bytových i nebytových objektů.

Minimální cena objednávky pro 1.zónu musí být 140 Kč.
Minimální cena objednávky pro 2.zónu musí být 230 Kč. V případě nenaplnění částky bude s operátorem domluvena cena za rozvoz (10 Kč/1km). Počítá se od výjezdu z první zóny.

Platební podmínky Pizza Jižní město
Za služby naší firmy Pizza Jižní Město můžete platit v hotovosti (Kč) nebo stravenkami (Ticket Restaurant, Gastro Pass, Le Cheque Dejeuner). Bezhotovostní platby lze uplatnit prostřednictvím jídelního portálů Dáme Jídlo, nebo platební kartou (viz. informace níže).
Prosíme naše zákazníky o platbu v menších bankovkách. Naši řidiči mají z bezpečnostních důvodů pouze 1.000 Kč v hotovosti.

Využijte našich služeb a objednávku si jednoduše zaplaťte platební kartou. Tuto službu lze využít i na dovoz Vaší objednávky.
Bezhotovostní platba při rozvozu - Prosíme zákazníky aby platbu hlásili při tel. objednávce předem. Děkujeme

Odstoupení od smlouvy
V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a to i od jednotlivé položky zboží.

Pro vyloučení veškerých pochybností dodavatel v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo u zboží, u něhož nelze ověřit, že byly dodrženy podmínky skladování. Zákazník dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace zboží
Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Zákazník je povinen předané zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout ihned při převzetí, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k zboží nebo jiným vhodným způsobem. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Pokud zboží při předání zákazníkovi bude vykazovat vady, reklamuje zákazník zboží v záruční době u dodavatele. Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny dodavatele nebo v sídle podnikání společnosti VoToFiNi s.r.o. nebo prostřednictvím e-mailu.

Dodavatel dále informuje zákazníka, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí.

Dodavatel je povinen vydat zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dodavatel zároveň informuje zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Otevírací doba

Otevírací doba může být provozovatelem libovolně upravována. O veškerých změnách budete vždy předem informováni na www.pizzajiznimesto.cz, nebo na facebook.

Kontakt
Sídlo společnosti:
VoToFiNi, s.r.o.
Kosmická 537/2
Praha 4
149 00

IČ: 24300551
DIČ: CZ24300551
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 193977
info@pizzajiznimesto.cz